05
Φεβ 14

Άρθρο 1ο

Με την ονομασία Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδεριωτών Ελβετίας, στα Γερμανικά Kulturverein Livaderioton in der Schweiz (Ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 28.06.1975 ) Σύλλογος σύμφωνα: με το άρθρο 60 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα με έδρα την Ζυρίχη.

Άρθρο 2ο
Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  •  Η συνάντηση και συνεργασία όλων όσων κατάγονται από το Λιβαδερό της Κοζάνης και ζουν και εργάζονται στην Ελβετία.
  •  Η συζήτηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν ης συνθήκες ζωής και εργασίας στην Ελβετία.
  •  Η συμπαράσταση, βοήθεια και υποστήριξη των μελών
  •  Η διατήρηση της ιδιαίτερης ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας καθώς και των τοπικών εθίμων και παραδόσεων,
  •  Η διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
  •  Η υποστήριξη κοινωφελών έργων και δραστηριοτήτων στο Λιβαδερό Κοζάνης.

Άρθρο 3ο
Ο Σύλλογος δεν πρόσκειται πολικά σε κανένα κόμμα είναι πολιτικά ουδέτερος και δεν επιτρέπεται η συζήτηση «πολιτικών θεμάτων. Το ανωτέρω άρθρο ούτε καταργείται αλλά και ούτε τροποποιείται.

Άρθρο 4ο
Όργανα του Συλλόγου είναι:   Η Γενική Συνέλευση, Το Διοικητικό Συμβούλιο, Η Ελεγκτική Επιτροπή.

  • Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Συγκαλείται τακτικά η έκτακτα. Στην Γ.Σ, συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μελή του Συλλόγου. Για τον σχηματισμό απαρτίας και την λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία του 1/3 ον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία των παρισταμένων μελών. Για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι το 1/2 + Ι των παρόντων, για το υπό συζήτησιν θέμα.
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και με εγγραφή πρόσκληση προς όλα τα μελή, στην οποίαν αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως. Όταν ή Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία δεν λαμβάνονται αποφάσεις και εντός δέκα πέντε ήμερων συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα, η οποία έχει απαρτία όσα μελή και να προσέλθουν
  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Και στην περίπτωση της έκτακτης Γ.Σ απαιτείται έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη. Αρχαιρεσίες γίνονται ανά δύο χρόνια από τριμελή Εφορευτική επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ δι ανατάσεως της χειρός. Η εκλογή Δ.Σ γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των υποψηφίων δέν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10). Το Δ.Σ, αποτελείται από επτά μελή ,ητοι: τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο. Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και δυο Συμβούλους. Ο ΠρόεδροςΕκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις εκδηλώσεις και υπογραφεί τα επίσημα και ανεπίσημα έγγραφα του Συλλόγου. Ο Αντιπρόεδρος Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του όταν απουσιάζει. 
  • Ο Γραμματέας Λαμβάνει την αλληλογραφία του Συλλόγου και συνυπογραφεί μαζί με τον πρόεδρο την επίσημη αλληλογραφία Τηρεί το Αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία, τις σφραγίδες και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου. Ο Ταμίας Τηρεί το βιβλίο Εσόδων και Εξόδων πάντοτε ενημερωμένο και είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Συλλόγου. Ο Έφορος Είναι υπεύθυνος και μερίμνα για την διοργάνωση διαφορών εκδηλώσεων. Η ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μελή, ήτοι τον Πρόεδρο και 2 Συμβούλους. Εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 2 χρονιά δι' ανατάσεως της χειρός. Ενεργεί οικονομικό έλεγχο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και υποβάλλει έκθεση στην Γ.Σ.

Άρθρο 5ο
Τα μελή διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται μόνον όσοι κατάγονται από το Λιβαδερό της Κοζάνης και διαμένουν στην Ελβετία. Επίσης οι σύζυγοι, άνδρες και γυναίκες, όσων κατάγονται από το Λιβαδερό της Κοζάνης. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μελή συμμετέχουν σε όλες τις Γ.Σ και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και έχουν δικαίωμα να εκλέγουν αλλά να μην εκλέγονται. Τα μελή του Συλλόγου οφείλουν να καταβάλουν κανονικά την εκάστοτε οριζόμενη ετήσια συνδρομή που ανέρχεται σε fr. 100 (Ελβετικά φράγκα), δια κάθε ανδρόγυνο και fr. 50 στους ανύπανδρους άνω των είκοσι χρονών). Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση καθορίζει το ύψος της συνδρομής. Τα μελή του Συλλόγου οφείλουν να προσέρχονται τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. του Συλλόγου και να συμβάλλουν στηνπραγματοποίηση των σκοπών του.

Άρθρο 6ο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε έκτακτες περιπτώσεις χωρίς προηγουμένη έγκριση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να αποφασίζει την διάθεση χρηματικού ποσού μέχρι Fr.. 3.000.- (Ελβετικά Φράγκα) για δωρεές η άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούςΜελή Διοικητικών Συμβουλίων άλλων συλλογών δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μελή του Δ. Σ. του Συλλόγου. Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά την ΟΣΚΕΜΕ

Άρθρο 7ο
Διαγραφή μελών δεν είναι δυνατή. Τα οικονομικά ατακτοποίητα μελή μετά από δυο χρονιά δεν θα λαμβάνουν αλληλογραφία. Για να ξαναγίνουν ενεργά μελή πρέπει να πληρώσουν τις προηγούμενες συνδρομές. Μέλος του. Δ.Σ. που παραιτείται η που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του οριστικά, αντικαθίσταται από τον αμέσως επιλαχόντα υποψήφιο Σύμβουλο.

Άρθρο 8ο
Οι υποψηφιότες δια Δ.Σ. υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Δικαίωμα να υπο­βάλλουν υποψηφιότητα έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μελή. Στις εκλογές κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίζει έναν έως και το πολύ τρεις υποψήφιους. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις το πολύ τρεις φορές, καθαιρείται από Σύμβουλος και αντικαθίσταται από τον αμέσως επιλαχόντα Σύμβουλο.

Άρθρο 9ο
Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από τις τακτικές συνδρομές των μελών, δωρεές των μελών και φίλων του Συλλόγου και από εισπράξεις εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται. Κατατίθενται σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο
Μονό η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την διάλυση του Συλλόγου. Για την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του 80% των τακτικών μελών.

Άρθρο 11ο
Το καταστατικό φυλάσσεται στα επίσημα έγγραφα του Συλλόγου, η δε Ε.Ε. και ολόκληρο το Δ.Σ. ευθύνονται για την ακριβή τήρηση των όσων προβλέπει

Άρθρο 12ο
Αλλαγή του Καταστατικού γίνεται από την Γ.Σ. και όταν ψηφίου από τα 3/4 των πα­ρόντων και οικονομικώς τακτοποιημένων μελών

Άρθρο 13ο
Για ότι δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Ελβ. Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 14ο

Το παρών καταστατικό αποτελεί και το ιδρυτικό του Συλ. Λιβαδεριωτών Ελβετίας. Συντάχθηκε από Επιτροπή και εγκρίθηκε από την ολομέλεια που συνήλθε για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 15ο
Το παρόν κείμενο αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση άρθρων του αρχικού καταστα­τικού. Διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε ομοφώνα από την Γ.Σ. που έγινε στις 10.05.97.

Άρθρο 16ο
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον από τα μελή του. Για την λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνεδριάζουν. Στην περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 17ο
Το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε 15 ήμερες μετά την εκλογή του και εκλεγεί το Προεδρείο του, προβαίνει επίσης στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Οι εργασίες του Δ.Σ. διευθύνονται από τον Πρόεδρο του. Στην περίπτωση που αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 18ο
Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο. Έκτακτα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η όταν το ζητήσουν 2 τουλάχιστον από τα μελή του.

 

 

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδεριωτών ΕλβετίαςΗ παράδοση, τα ήθη και έθιμα που δημιούργησαν και μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας μέσα από δύσκολα χρόνια διαβίωσης, αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Φιλοδοξία και καθήκον του Συλλόγου μας είναι αυτή τη πολιτιστική κληρονομιά να τη συντηρήσουμε, να τη αναζωπυρώσουμε και να τη κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.

Η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας θεωρούμε ότι συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Στις σελίδες μας θα βρείτε στοιχεία που αφορούν την ιστορία και τη λαογραφία του Συλλόγου μας, φωτογραφίες του χθες και του σήμερα, ειδήσεις και πληροφορίες. Θα ήταν χαρά μας αν μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανοίγαμε ένα παράθυρο επικοινωνίας με όλους τους συγχωριανούς μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας προκειμένου να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε αυτή την ιστοσελίδα ώστε να αποτελέσει μία καλή πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης για κάθε επισκέπτη.

Καλή πλοήγηση
Τσιάμης Νικόλαος